Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

CEH được quản lý điều hành theo mô hình công ty cổ phần theo sơ đồ dưới đây:

Hotline: 0865055799